legal notices – allmänt

Om inget annat särkilt angetts sker all verksamhet, inklusive alla avtal, av Firma Anneli Wester. 

Firma Anneli Wester har säte i Göteborg och adress Havsörnsgatan 6B, 416 55 Göteborg samt telefonnummer 073-84 62 752.


Referenser till “Anneli Wester”, ”byrån” eller ”bolaget” på denna hemsida skall normalt ses som referenser till Firma Anneli Wester. 

Firma Anneli  Wester innehar FA-skatt. Firma Anneli Wester står för alla egna skatter och avgifter om inget annat har överenskommits. 

Organisationsnummer 19690220-5001 och momsnummer. SE690220500101. 
 

FRISKRIVNING

Material som publiceras på Anneli Westers hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte, och skall heller inte användas som, professionell rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt otillåtet användande av material på hemsidorna sker på användarens egen risk. Anneli Wester ansvarar inte för och har inga förpliktelser i förhållande till material på Anneli Westers hemsida eller material på annan hemsida med länk till eller från Anneli Westers hemsida.
 

Immateriella rättigheter

”Anneli Wester", "Annelistyle", "Life requires action", "Anneli was here!!", “Life rules!” samt "Anneli Wester"-, "Annelistyle"-, "Life requires action!”-, "Anneli was here!!"-, "AW"-, “Life rules!”-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Anneli Wester. 
Anneli Wester förbehåller sig alla rättigheter till dessa varumärken.
 

Material som publiceras på Anneli Westers hemsida tillhör Anneli Wester eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten eller internt inom en organisation av materialet på hemsidan är, förutom för strikt privat bruk, förbjuden utan Anneli Westers medgivande.
 

PERSONUPPGIFTER

Det går bra att besöka den här hemsidan utan att besökaren behöver lämna några personuppgifter eller acceptera cookies (för information om hur vi hanterar cookies, se nedan). Här är information om vad som gäller när du lämnar personuppgifter i samband med exempelvis mejl, sms eller om du köper tjänster eller produkter. 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR ANNELI WESTER OM DIG?

Anneli Wester behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med att du köper produkter eller tjänster eller lämnar vid kontakt med Anneli Wester i exempelvis mejl och sms i andra ärenden. 

ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

För följande ändamål behandlar Anneli Wester dina personuppgifter för att fullgöra avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

På Anneli Westers hemsida finns ibland möjlighet att anmäla sig till event och kurser. Om du väljer att anmäla dig till ett event elektroniskt ombeds du lämna vissa personuppgifter, t.ex. namn och mejladress. Anneli Wester, och/eller den Anneli Wester anlitar, behandlar personuppgifterna för att kunna fullfölja avtalet och hantera din medverkan i eventet.

På Anneli Westers hemsida finns ibland möjlighet att köpa produkter. Om du väljer att köpa produkter elektronisk eller via mejl, telefon eller sms, ombeds du lämna vissa personuppgifter, t.ex. namn och postadress. Anneli Wester, och den Anneli Wester anlitar för leverans [Postnord], behandlar uppgifterna för att kunna fullfölja avtalet och leverera produkten. 

När du lämnar personuppgifter till Anneli Wester via mejl, telefon eller sms för köp av tjänster behandlar Anneli Wester, och/eller den Anneli Wester anlitar, personuppgifterna för att kunna fullfölja avtalet. 

När du bokat mentorskapspaket med boende på hotell lämnas ditt namn till hotellet vid bokning av ditt hotellrum för att kunna fullfölja avtalet. 

För följande ändamål behandlar Anneli Wester dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

Personuppgifter såsom namn, mejladress och telefonnummer sparas efter ärendets avslutats och/eller avtalets fullföljts för att kunna komma i kontakt med dig om det visar sig att något har blivit fel avseende gällande taxerings– och bokföringslagar och behöver åtgärdas för att kunna  uppfylla skyldigheter i dessa regelverk.

Efter en reklamation, återköp, sakskada och utbetalning av kompensation behandlas personuppgifterna för ändamålet att uppfylla skyldigheter enligt bokföringslagen.

Anneli Wester kan komma att spara personuppgifter gällande transaktioner i egna system utanför betaltjänsternas system [t.ex. SEB, Bankgiro och Swish] som behövs för att uppfylla enligt lag gällande bokföringsregler. Betaltjänster Anneli Wester använder [t.ex. SEB, Bankgiro och Swish] är skyldiga enligt lag att spara vissa uppgifter, detta kan även inkludera personuppgifter. Anneli Wester har åtkomst till betaltjänsternas sparade personuppgifter. Detta stycke gäller både när du gör en transaktion till Anneli Wester, t.ex. betalar för en tjänst eller produkt, och när Anneli Wester gör en transaktion till dig, t.ex. en återbetalning. 

För följande ändamål behandlar Anneli Wester dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och samtycke:

Om du är en befintlig kund kan dina personuppgifter efter samtycke komma att användas för direkt marknadsföring. Det skulle då i huvudsak röra sig om information om tillfälliga erbjudanden, kurser eller andra event som det finns ett direkt samband med de tjänster du köper och som Anneli Wester bedömmer att du kan ha särskilt intresse att ta del i. Du kan välja att dina personuppgifter inte används för sådan marknadsföring genom att meddela Anneli Wester. 

Dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part om det behövs för att hantera ärendet och/eller ingå och fullfölja avtal utöver vad som här angetts men endast om du efter information lämnat särskilt samtycke till det. 

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till Anneli Wester, och du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan det dock komma att inverka på Anneli Westers möjlighet att ingå avtal och tillhandahålla  produkter och tjänster till dig, samt därefter att administrera avtalsförhållandet och uppfylla åtaganden i förhållande till dig. 

För följande ändamål behandlar Anneli Wester dina personuppgifter med stöd av samtycke:

Det finns möjlighet att kontakta Anneli Wester via mejl, sms och telefonsamtal. När du skickar mejl kan Anneli Wester och den tjänst Anneli Wester använder för mejl [Google] komma att få del av ditt IP-nummer och mejladress. När du skickar SMS eller ringer kan Anneli Wester och den tjänst Anneli Wester använder för telefoni [Telia och Halebop] komma att få del av ditt telefonnummer. Ditt IP-nummer, mejladress och ditt telefonnummer är dina personuppgifter.

På Anneli Westers hemsida finns därutöver möjlighet till kontakt genom att skicka meddelande via ett kontaktformulär. Du ombeds i kontaktformuläret lämna vissa personuppgifter såsom namn och mejladress. Detta meddelande omvandlas automatiskt till ett mejl och Anneli Wester och den tjänst Anneli Wester använder för mejl [Google] kan komma att tilldelas ditt  IP-nummer och din mejladress. Du har därutöver möjlighet att skriva fritext.

De tjänster Anneli Wester använder för mejl- och telefonkommunikation [Google, Telia och Halebop] kan utöver ditt IP-nummer, mejladress och telefonnummer komma att få åtkomst till de uppgifter du lämnar i fältet för fritext på kontaktformuläret samt innehåll i mejl och sms och är enligt lag skyldiga att spara vissa uppgifter, inklusive personuppgifter, under en viss begränsad tid.

Anneli Wester uppmanar dig att vara restriktiv gällande vilka personuppgifter du lämnar i kontaktformulärets fält för fritext på Anneli Westers hemsida, i mejl och sms och helt utelämna så kallade känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är exempelvis sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.  

Genom att du själv väljer att kontakta Anneli Wester och i samband med detta lämnar personuppgfter till Anneli Wester samtycker du till att lämna dessa personuppgifter till Anneli Wester och de telefon- och mejltjänster Anneli Wester använder för sådan kontakt.  Personuppgifter Anneli Wester mottagit genom kontaktformulär, mejl, sms och telefonsamtal behandlas för att kunna ta emot din kommunikation, hantera ärendet och/eller ingå och uppfylla avtal. 

På Anneli Westers hemsida erbjuds ibland biljetter till events, tjänster eller varor till försäljning. För att du ska kunna genomföra en transaktion för betalning av sådan biljett, tjänst eller vara på Anneli Westers hemsida och/eller via en betaltjänst för en sådan transaktion behöver du lämna  vissa personuppgifter till Anneli Wester och den Anneli Wester anlitar för att tillhandahålla betaltjänsten. Vid betalning till Anneli Westers bankgiro, swish eller konto, kan du i samband med transaktionen komma att lämna personuppgifter till Anneli Wester, den betaltjänst Anneli Wester anlitar [t.ex. SEB, Bankgiro och Swish] och den betaltjänsten/banken anlitar. I och med att du genomför transaktionen samtycker du till att lämna personuppgifterna till Anneli Wester och den betaltjänst Anneli Wester anlitar [t.ex. SEB, Bankgiro och Swish] och den betaltjänsten/banken anlitar. Anneli Wester och den Anneli Wester anlitar behandlar uppgifterna för att kunna hantera din transaktion. 

HUR LÄNGE SPARAR ANNELI WESTER INFORMATIONEN?

Personuppgifter som finns i bokföringsunderlag såsom exempelvis kvitton och fakturor sparas i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades i enlighet med bokföringslagen. Detta gäller även återköp, reklamation, sakskada, utbetalning av kompensation eller annan kreditering. 

Namn, mejladress och telefonnummer sparas så länge vi har ett pågående avtal och därefter i högst 13 månader efter senaste kundkontakten avslutats. 

Tillhör du en organisation, företag eller myndighet sparas namn, mejladress och telefonnummer så länge vi har ett pågående avtal och om Anneli Wester har varit din kund sparas efter fullgjort avtal och om Anneli Wester bedömer att Anneli Wester kan komma att vilja utbyta tjänster eller information med dig som din kund igen i högst 3 år, annars i högst 13 månader.  

Övriga personuppgifter gallras och raderas regelerbundet och raderas inom högst 13 månader när de inte längre behövs. 

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du som är registrerad rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som Anneli Wester behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du som är registrerad även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot Anneli Westers behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till Anneli Wester i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende Anneli Westers behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (namnändrat från Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

KONTAKT

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med Anneli Wester med anledning av Anneli Westers behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta Anneli Wester genom telefon 073-84 62 752, mejl liferules2012@gmail.com eller genom att skicka brev till Anneli Wester, Havsörnsgatan 6B, 416 55 Göteborg. 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Anneli Wester, Havsörnsgatan 6B, 41655 Göteborg. 
 

cookies

På Anneli Westers hemsida används session cookies. Cookies är små textfiler med information som lagras på din dator, surfplatta eller telefon när du besöker en webbplats. Cookies används för att få webbsidor att fungera mer effektivt men även för att ge viss information till ägaren till en hemsida. Cookies gör det möjligt att hålla isär olika användare från varandra, vilket i sig kan ge respektive användare en mer positiv upplevelse av webbplatsen. 

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan ändra dessa inställningar så att du som användare varnas så fort en cookie skickas till din dator eller skapa en huvudregel som innebär att cookies blockeras. Du kan också välja att radera alla de cookies som finns lagrade på datorn. Hur du tar bort lagrade cookies eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till webbläsaren eller i den hjälpfunktion som de flesta webbläsare är utrustade med. Om du väljer att blockera de cookies som används på den här hemsidan kan detta påverka din upplevelse av hemsidan, t.ex. så kommer vissa funktioner inte att fungera.